Tư Vấn Xây Dựng Data Center Cho Hệ Thống Bệnh Viện

PTT cung cấp giải pháp xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin y tế thông qua việc tư vấn xây dựng data center cho hệ thống bệnh viện, thi công hạ tầng viễn thông IT và cung cấp các thiết bị phần cứng servers, thiết bị networks, giải pháp lưu trữ cho Bệnh viện.

Thi Công Hạ Tầng Viễn Thông IT

PTT cung cấp giải pháp xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin y tế thông qua việc tư vấn xây dựng data center cho hệ thống bệnh viện, thi công hạ tầng viễn thông IT và cung cấp các thiết bị phần cứng servers, thiết bị networks, giải pháp lưu trữ cho Bệnh viện.

Cung Cấp Thiết Bị Phần Cứng Servers, Thiết Bị Networks, Giải Pháp Lưu Trữ.

PTT cung cấp giải pháp xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin y tế thông qua việc tư vấn xây dựng data center cho hệ thống bệnh viện, thi công hạ tầng viễn thông IT và cung cấp các thiết bị phần cứng servers, thiết bị networks, giải pháp lưu trữ cho Bệnh viện.